Sunday, March 20, 2011

Mau Lagi !!!!!

"Mbak, aku mau bros lagi tapi bikinin yang model lain donk....ya?"

Let me think...hemm apa ya???

"yang kayak gini??"
"iya-iya.... :D ..... tapi warnanya kupilih sendiri, boleh kan??"
"iya gpp"

:)

No comments:

Post a Comment